ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส

Post on 09 มิถุนายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 247

ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ที่ ชื่อตัวชี้วัด รายละเอียดข้อมูลองค์ประกอบ ข้อมูล
1 O1 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
o ให้เชื่อมโยงไปยังทุกส่วนราชการสังกัด
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน
โครงสร้าง
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3 อำนาจหน้าที่  
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
ต้องมีที่อยู่ของจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

8 O8 Q&A
ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล และหน่วยงานสามารถตอบคำถามในลักษณะการสื่อสารสองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัด

คำถามบ่อย

9 O9 Social Network
แสดงสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด

- Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

10 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินภารกิจของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีรายละเอียดต่างๆ และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 
11 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน และเป็น
ข้อมูลระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
12 O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีสรุปรายละเอียดต่างๆ และเป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยต้องมี รายละเอียดของประเภทบริการและวิธีการขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 O17 E–Service
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดฯ

ยื่นคำขอรับบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

18  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีระยะ 1 ปี และมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
 
19 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 
20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเป็นผลของปี พ.ศ. 2562
 
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุตามที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 โดยมีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน และจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ทั้งงบ function และงบ Area โดยต้องมีข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือนโยบายของจังหวัด และใช้บังคับในปี 2563
 
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม O25 ในมิติต่างๆ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในปี 2563
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
28 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ระบุ
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน วิธีการที่บุคคล ภายนอกจะร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
การจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เป็นข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการและเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของจังหวัด
 
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงรายละเอียดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูล
การดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 
37 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยงตาม
ข้อ O36 โดยเป็นข้อมูลดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563
 
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนินการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยเป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563
 
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยเป็นข้อมูลใน
ระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- ภาพกิจกรรม

41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ-การป้องกันการทุจริต โดยเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- ภาพกิจกรรม

42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563