โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

Post on 17 มีนาคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 67

     วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้ตามมาตรฐานของกฎหมายและการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๑ แห่ง ๒๙ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ“แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)” “สาระสำคัญของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ที่มีในปัจจุบัน” และหัวข้อ “การพัฒนาจากแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สู่มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑)” พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรโควิด-๑๙ ในสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม