เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ

Post on 06 มีนาคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 51

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสุจินภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะร่วมติดตามประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) อย่างต่อเนื่อง