กสร. ขยายเวลารับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

Post on 19 มกราคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 124

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เพิ่มโอกาสให้สถานประกอบกิจการได้มีเวลายื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 โดย ขยายเวลาไปจนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 หวังให้นำรางวัลไปสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันหลังเจอพิษ COVID-19

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด มีมาตรฐานโดยใช้กลไกทวิภาคี และการมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งในปีนี้ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 แต่ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการรับสมัครฯ ซึ่งนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการอาจจะต้องเตรียมแผนรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงทำให้ยังไม่มีเวลาได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถานประกอบกิจการที่สนใจได้มีเวลาจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด กรมจึงขยายเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลนำไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพราะรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเอื้ออาทร ความสมานฉันท์ และความเห็นอกเห็นใจกันทั้ง 2 ฝ่ายที่ส่งผลสะท้อนถึงการร่วมกันสู้วิกฤติโควิดที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ และนำพาองค์กรให้รอดพ้นไปด้วยกันได้

          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะขยายเวลาการเปิดรับสมัครออกไปแล้ว วิธีการตรวจประเมิน ยังเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่อาจเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจประเมินถึงสถานที่จริงได้ โดยกำหนดใช้วิธีพิจารณาผลงานจากแฟ้มเอกสาร หรือแผ่นซีดี หรือแฟลชไดร์ฟข้อมูล หรือไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมออนไลน์ เพื่อซักถามหากมีข้อสงสัยระหว่างคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนฯ กับผู้นำเสนอผลงาน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์ 0 2246 2118, 0 2643 4471, 0 2643 4477 เว็บไซต์ http://relation.labour.go.th

------------------------------------------------------

**กสร. คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน**