อบรมชี้แจงการจัดระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Post on 04 ธันวาคม 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 56

    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมชี้แจงการจัดระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษ พิษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่หน่วยงาน มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบริษัท บุญประเสริฐคอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม