จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อการใช้ในการบริหารงานในยุค ๔.๐

Post on 23 มิถุนายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 191

          วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อการใช้ในการบริหารงานในยุค ๔.๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้บริหารงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพในยุค ๔.๐ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๑ คน โดยมีนางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด และบรรยายหัวข้อ “มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” หัวข้อมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยฯ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และหัวข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒