โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 179

     วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่  จำกัด ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา และบริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ การออม การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ คน

                                        

                                   

บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด

                                    

                                     

                                                                                                      บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด