กิจกรรมบริจาคโลหิต

Post on 24 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 202

          วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการแรงงานรวมใจบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต และส่งเสริมการพัฒนานายจ้าง ลูกจ้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีนายนิสัย สุขระ สค.สมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัf อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต จำนวน ๑๙ คน ได้รับเลือด จำนวน ๘,๐๕๐ cc ทั้งนี้ได้มีผู้บริจาคอวัยวะ ๑ คน และบริจาคดวงตา ๒ คน