ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Post by Samutsongkhram
on 31 มีนาคม 2564
ฮิต: 37

     วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ มีนายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แห่ง คือ
     ๑. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
     ๒. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง ๒ แห่ง

ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Post by Samutsongkhram
on 31 มีนาคม 2564
ฮิต: 29

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยมีคณะร่วมตรวจประเมินประกอบด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แห่ง คือ
     ๑. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
     ๒. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

 

บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

Post by Samutsongkhram
on 17 มีนาคม 2564
ฮิต: 67

     วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้ตามมาตรฐานของกฎหมายและการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๑ แห่ง ๒๙ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ“แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)” “สาระสำคัญของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ที่มีในปัจจุบัน” และหัวข้อ “การพัฒนาจากแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สู่มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑)” พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรโควิด-๑๙ ในสถานประกอบกิจการ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม