ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

Post by Samutsongkhram
on 07 สิงหาคม 2563
ฮิต: 75

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองฯ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๗ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้แทนนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้แทนนายอำเภออัมพวา แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวฐิติญา อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานประกอบกิจการที่
ขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 9 แห่ง

 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาร์ทีเมีย)
 2. บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
 3. บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด
 4. บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 5. บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาสมุทรสงคราม
 6. บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 7. บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด
 8. บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จำกัด
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิม เจ เจ อินเตอร์ฟู้ดส์

และสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง

 1. บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
 2. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม

        

      

  

จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อการใช้ในการบริหารงานในยุค ๔.๐

Post by Samutsongkhram
on 23 มิถุนายน 2563
ฮิต: 139

          วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อการใช้ในการบริหารงานในยุค ๔.๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้บริหารงานบุคคลได้อย่างมืออาชีพในยุค ๔.๐ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๑ คน โดยมีนางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด และบรรยายหัวข้อ “มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” หัวข้อมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยฯ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และหัวข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒

        

         

          

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Post by Samutsongkhram
on 10 เมษายน 2563
ฮิต: 149

     วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและเข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบกิจการเพื่อขอทราบแนวทางมาตรการในเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) การได้รับผลกระทบของสถานประกอบกิจการและแนวโน้มการหยุดกิจการชั่วคราวหรือการเลิกจ้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     1. บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     2. บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 6 ถ.สมุทรสงคราม-บาแพ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

     

     

มอบอุปกรณ์และป้ายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563

Post by Samutsongkhram
on 19 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 177

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบอุปกรณ์และป้ายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563 จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีลูกจ้างรวม 108 คน เป็นลูกจ้างหญิง 27 คน ซึ่งปัจจุบันมีลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 2 คน และคาดว่าลูกจ้างหลังจากการคลอดบุตรแล้วกลับมาทำงานปกติจะมาใช้บริการดังกล่าว

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Post by Samutsongkhram
on 09 เมษายน 2563
ฮิต: 174

     วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และการได้รับผลกระทบของสถานประกอบกิจการที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID- 19) จำนวน 2 แห่ง ได้แกj
     1. บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 9 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
     2. บริษัท โชคนาวีห้องเย็น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม