วันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563

Post on 05 มีนาคม 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 231

     วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิน  ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดสกมุทรสงคราม ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "สตรีไทยยุคใหม่ ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาศักยภาพของสตรีในการรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 480 คน ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม