โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 24 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 90

          วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานเข้าถึงบริการและรับทราบสิทธิและโยชน์ที่พึงได้รับ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ แห่ง ๕๐ คน ได้แก่ ๑. บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ จำกัด  และ ๒. บริษัท โชคสุชาวดี จำกัด ทั้งนี้ นายนิสัย  สุขระ สค.สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้