จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Post on 24 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 89

          วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิสัย สุขระ สค.สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมอบหมายนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และนางสุภาพร  พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ “ความปลอดภัยในการทำงานและสภาพงานที่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็ก และการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย” ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน ๕๘ คน