โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ

Post on 07 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 215

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านแรงงานและยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานเข้าถึงบริการและรับทราบสิทธิและโยชน์ที่พึงได้รับ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๓ แห่ง ๕๑ คน ได้แก่ ๑. บริษัท เจ.พี.สควิค จำกัด  ๒. ยศศิริ ปลาหมึกกรอบ และ ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชีพ สเตนเลส ทั้งนี้ นายนิสัย  สุขระ สค.สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส เพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้