มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเกียรติบัตรสถานประกอกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2562

Post on 26 กันยายน 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 186

     วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
     - รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
     - รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด    
     - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง และ บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด และบริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด
     - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ได้แก่ บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด
     - ในการนี้ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส กล่าวรายงานในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม