มอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562

Post on 16 กันยายน 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 216

     วันที่ 13 กันยายน 2562 นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวนิตยา จิรัตนสัจจพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานตามแนวประชารัฐ และร่วมงานพิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 ปีที่ 5 และเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 ปีที่ 1-4 ติดต่อกัน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเพทมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติบัตร จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่
     1. โรงเรียนวัดลาดเป้ง ปีที่ 3 ติดต่อกัน
     2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ปีที่ 2 ติดต่อกัน