โครงการอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2

Post on 30 สิงหาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 251

      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่แก้ไขเพิ่มเติม" และหัวข้อ “กฎมายแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์” ณ บริษัท ธนโชติอินเตอร์เท็กไทล์ จำกัด ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ คน