โครงการอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑

Post on 28 สิงหาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 235

     วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่แก้ไขเพิ่มเติม" และหัวข้อ “กฎมายแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์” ณ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๒ คน