โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ ๒

Post on 28 สิงหาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 159

      วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยมี พ.ต.อ.ชลิต เกตุศรีเมฆ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์ พ.ศ. ๒๕๕๑" และหัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่แก้ไขเพิ่มเติม" โดยนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๕ คน