มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณฯ

Post on 26 กรกฎาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 165

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 จำนวน 10 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมจัดทำระบบ มยส. ประจำปี 2562 จำนวน 7 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่เคยได้รับการรับรอง มยส. ประจำปี 2559 ยื่นขอต่ออายุการรับรอง จำนวน 3 แห่ง และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนนายจ้างที่ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (4 ปีติดต่อกัน)
ใน
การนี้ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม